logo
عقد تفاهم نامه بهسان و دانشگاه تهران

عقد تفاهم نامه بهسان و دانشگاه تهران

شرکت بهسان مدیریت پرشین و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در اسفند 1393 برای انجام ارزیابی و ممیزی نوآوری های صنعتی تفاهم نامه ای منعقد نمودند. بر طبق این تفاهم نامه مشتریان بهسان می توانند از اعضای هیئت علمی، اساتید و ظرفیت دانشگاه برای ارزیابی های خود بهره مند شوند و دانشکده نیز با از ظرفیت بهسان برای ارتباط هر چه بیشتر با صنعت می تواند بهره مند شود. دکتر رفیعی رئیس دفتر ارتباط با صنعت این دانشکده از اهمیت نوآوری و تاثیر آن بر فروش سازمان ها در جلسه با بهسان عنوان نمود و از ایجاد این همکاری به شدت حمایت کرد.