logo
اهداف

اهداف

ارزش های بهسان:

● تمرکز بر نیازهای مشتری و ارتباط بلندمدت با مشتریان

● ارائه خدمات به صورت قانونی، اخلاقی، بیطرف و با کیفیت

● تعهد به مسئولیت ها و فعالیت ها و رعایت اخلاق حرفه ای

● ایجاد ارزش افزوده برای کلیه ذینفعان سازمان

 

ماموریت:

● ارزیابی و ممیزی محصولات و سیستم های نوآور مطابق با استاندارد ها و راهنماهای بین المللی

● ارائه جایزه تعالی جهت شناسایی و به رسمیت شناختن نوآوری و لیاقت مدیران و سازمان ها

● کمک به ایجاد و بهبود محصولات و فرایندهای خلاقانه

● ایجاد ارزش اقتصادی برای نوآوران

● ایجاد ارتباط بین مدیران برتر با تکنولوژی، سیستم ها و محصولات و خدمات خلاق

 

اهداف:

● تلاش برای ایجاد فرهنگ نوآوری و خلاقیت

● توسعه بازار هدف و صادرات خدمات به کشورهای خارج از ایران

● ایجاد منفعت براى کلیه ذینفعان به خصوص مشتریان و در نظر گرفتن اصول اخلاق حرفه اى

● ایجاد و نگهدارى مجموعه یادگیرنده و بهبود مستمر فعالیت ها