logo

تفاوت IUI و WIPO

اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی (International Union of Inventions and Industrial Innovations) تحت نام اختصاری IUI در سال 2003 با همکاری 8 کشور اروپایی توسط سازمان ها و نمایشگاه هایی که در زمینه نوآوری فعالیت می کنند تشکیل شد و امروزه دارای 25 نمایندگی در سطح دنیا می باشد. IUI یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که اولین ارگانی است که استانداردهایی را برای پارامترهای نوآوری تشکیل داد. هدف IUI ثبت و حمایت از نوآوری های صنعتی که توسط سازمان ها و شرکت ها به بازار عرضه می شود می باشد.

سازمان بین المللی مالکیت فکری (World of Intellectual Property Organization) تحت نام اختصاری WIPO در سال 1967 برای ثبت مالکیت فکری افراد حقیقی و حقوقی تشکیل گردید.

 هدف WIPO ثبت مالکیت های فکری شامل ثبت اختراع، طراحی صنعتی، نام و علامت تجاری می باشد اما هدف IUI ثبت نوآوری های صنعتی که فقط توسط افراد حقوقی ارائه شده می باشد.

تعاریف:

اختراع: یک روش، ایده، دستگاه، خدمت، فرایند یا موارد دیگر که برای اولین بار به وجود می آیند و که لزوماً تجاری نشده است و توسط افراد حقیقی و یا حقوقی ارائه می شود.

نوآوری: بکارگیری و یا ایجاد یک کار جدید، رووش، ایده، دستگاه، محصول، خدمت، فرایند. فرایند تغییر یا بهبود در محصول یا سیستم قبلی می باشد که تجاری شده و توسط اشخاص حقوقی ارائه می شود.