logo

قابلیت حقوقی گواهینامه IUI

اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی، خدماتی در اختیار شما قرار می دهد تا کالای شما را انحصاری کند. "مالکیت معنوی"  و یا مالکیت فکری به نوآوری هایی اطلاق میشود که در مالکیت یک شرکت است و در نتیجه طبق قانون قابل حفاظت هستند.

هدف حفاظت IUI ثبت رسمی ایده ها و نوآوری های شماست تا شما را قادر سازد تا بر طبق قانون به راحتی از آن حفاظت کنید.

قوانین خاص در رابطه به مالکیت معنوی در کشورها متفاوت است، اما اصول پایه ای در سطح بین الملل به یک صورت است. IUI برای اجرای برنامه های خود، رابطه ی نزدیکی با دفاتر مالکیت معنوی ها، و IGO و  NGOها ، WIPO و دیگر ذینفعان خصوصی و دولتی در سطح جهان دارد. با برنامه حفاظتIUI  ، شما می توانید از جهات مختلف انحصار کالای خود را حفظ کنید و تمام کارهای مربوط به مالکیت فکری را برای شما انجام میدهیم.

گواهینامه IUI 5001 و IUI 5002 به عنوان مدرکی که نشان دهنده تولید محصول نوآور توسط آن شرکت خاص می باشد در سطح بین الملل شناخته می شود و در دادگاه قابل دفاع می باشد اما اتحادیه اختراعات و نوآوری های صنعتی برای شرکت هایی که یکی از دو گواهینامه ذکر شده را داشته باشند تحت نام خدمات IUI Protect خدمات ثبت اختراع Patenting را نیز انجام می دهد.