logo

مرجع اعتبار بخشی

شرکت IdeaCert تحت نظر سازمان مرجع اعتبار بخشی فرانسه با عنوان اختصاری FSAI که یک سازمان وابسته به دولت می باشد فعالیت می کند. IdeaCert استاندارد ISO 17021 را که برای مراجع گواهی دهنده تدوین شده است در سازمان خود پیاده کرده و توسط FSAI ممیزی و ارزیابی شده است و کلیه گواهینامه های صادره توسط IdeaCert تحت نظر این سازمان بررسی و نظارت می گردد.

این اعتبار به شدت ریسک مشتریان را برای دریافت گواهینامه کاهش می دهد و اعتماد مشتریان را ایجاد می نماید.

FSAI یک مرجع اعتبار بخشی بین المللی در زمینه سیستم های مدیریتی، بازرسی فنی، استانداردهای محصول و تایید صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد.