logo

ممیزی سیستم مدیریت

ممیزی یک فرایند بررسی و ارزیابی سازمان است تا مشخص شود چقدر سیستم مدیریت در سازمان اجرا شده است و مشکلات اصلی سازمان در خصوص اجرای سیستم مدیریتی مشخص گردد.

پس از پیاده سازی استانداردها مانند ایزو 9001 و یا ایزو 14001 در انتها ممیزی سیستم به دو شکل داخلی (توسط خود سازمان) و خارجی (توسط شرکت مستقل شخش ثالث) انجام می گردد . ما با کارشناسان مجرب می توانیم این خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم و در انتها حتماً گزارشی مبنی بر نقاط ضعف و قوت سازمان در حوزه استاندارد سیستم مدیریتی ارائه خواهیم نمود.

ممیزی و ارزیابی ما شامل موارد زیر می شود:

  • جلسه افتتاحیه رسمی
  • ارزیابی کامل سیستم سازمان
  • شناسایی گپ ها، مشکلات و عدم انطباق ها
  • تدوین گزارش و ارائه به کارفرما
  • جلسه اختتامیه رسمی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات

ممیزی مراقبتی (Surveillance Audit) نیز یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث (IdeaCert) انجام می گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به صورت دوره ای (معمولاً سالیانه) مشتریان خود را ممیزی می کند تا بتواند عدم انطباق ها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است. ممیزان باید در این ممیزی بهبود را مشاهده کنند و مطمئن شوند که سازمان یک سال است که سیستم را پیاده سازی می کند و بهبود می دهد.