logo

روش ارزیابی

روش ارزیابی مرکز برندهای نوآور امکان ایفای نقش برندها در نوآوری و دنیای آینده را فراهم کرده و موجب یکپارچه سازی محصولات، نقش مدیران، بازار، رقبا و داده های مالی در یک چارچوب واحد می شود که بر آن اساس می توان به ارزیابی نوآوری و کمیت بندی تاثیر آن اقدام نمود.

مرکز جهانی برندهای نوآور از زمان راه اندازی به دنبال نوآورترین برندهای دنیا بوده و یکی از مهمترین تعهدات آن اشاعه نواوری بعنوان یکی از کلیدی ترین عوامل خلق ارزش برای کسب و کار و جامعه می باشد.

معیارهای متعددی می بایست در رقابت ما مد نظر قرار گیرد. محصول مربوطه می بایست در سطح گسترده ای معرفی شده و حدود جغرافیایی و فرهنگی را با موفقیت پشت سر گذاشته و در بازارهای عمده آتی خود را تثبیت کند که این امر مستلزم آن است که:

  • حداقل گردش سرمایه فعلی یا سه سال قبلی شرکت می بایست یک میلیون دلار باشد
  • محصول می بایست حداقل در سه کشور مهم حضور داشته و از پوشش جغرافیایی گسترده در بازارهای نوظهور برخوردار باشد
  • محصول باید در یکی از ثبت های بین المللی اختراع به ثبت رسیده باشد
  • محصول می بایست دارای بسته بندی با ظاهر جذاب و ظریف و طراحی مطلوب باشد
  • ایده مربوط به محصول باید به خود شرکت و کارکنان آن تعلق داشته باشد
  • محصول می بایست باعث افزایش سطح رضایت مشتریان شود

این الزامات مبنی بر ماهیت نوآوری، مشهود و نسبتا شفاف محصول در زمینه نتایج مالی مربوطه منجر به متمایز شدن برندهای مشهور حاضر در صدر جدول رده بندی مربوطه می شود.

ما اعتقاد داریم که صرفنظر از بازار مربوطه، محصول موجب تحرک در بهبود صنعت خود می شود. این امر از طریق توانایی تاثیر گذاری محصول بر انتخاب مشتریان و ایجاد حس وفاداری در آن ها و جذب، حفظ و انگیزش استعداد و نیز کاهش هزینه ها حاصل می شود. رویکرد ما برای ارزیابی عوامل زیر را مد نظر قرار می دهد:

1-    نوآوری و خلاقیت

این فرایند به سنجش سطح نوآوری محصول می پردازد. نوآوری در مورد محصول عبارت است از ایجاد و متعاقبا معرفی کالا یا خدماتی مطلوب که یا جدید بوده و یا نسبت به خدمات یا کالاهای قبلی بهتر شده باشد.

ایده های جدید مربوط به نوآوری در محصولات می بایست در شرکت ایجاد شده باشد و از سویی طراحی، شکل و ظاهر محصول نیز از اهمیت وافری برخوردار می باشد. شرکت می بایست نحوه ظاهر، حس انتقال یافته ناشی از آن، و سایر ویژگی های خاص محصول خود را مد نظر قرار دهد.

این شرکت مجموعه ای از عوامل را برای ارزیابی کمی سطح نوآوری در محصول و خدمات تهیه و تنظیم می نماید.

2-    نقش محصول در بازار

صرف پیاده سازی اقتصادی یک ایده را می توان نوآوری تلقی نمود. بر این اساس فرایند نوآوری مشتمل بر سه مرحله می باشد: ایجاد ایده، قبول و تحقق آن. تفکر خلاقانه در طی مرحله نخست این فرایند مورد نیاز می باشد. محصولات نوآور برای سازمان و جامعه مفید بوده و موجب بهبود زندگی افراد می شوند.

به باور ما، محصولات یا خدمات نوآور می بایست موجب رشد صنایع فعلی یا ظهور صنعت جدید را فراهم نماید.

3-    سیستم نوآوری

مدیریت نوآوری حوزه مربوط به مدیریت فرایندها در زمینه نوآوری محسوب می شود که می توان از آن برای توسعه نوآوری سازمانی و محصول استفاده کرد. مدیریت نوآوری مشتمل بر مجموعه ای از ابزار است که به مدیران و مهندسان امکان همکاری با درکی مشترک در خصوص اهداف و فرایندهای مربوطه را می دهد. تمرکز مدیریت نوآوری بر استفاده از فرصت های داخلی یا خارجی و بهره گیری از تلاش نوآورانه خود برای معرفی ایده ها، فرایندها یا محصولات جدید می باشد.

به هر حال، برخی تکنیک های خلاقانه می تواند موجب توسعه و آموزش توانایی خلاقانه موجود شوند. از سویی، برخی عوامل از تاثیرات مثبت یا منفی بر تفکر خلاقانه برخوردار می باشند. از یک سو، تنظیمات سازمانی از قبیل شرایط کاری یا فرهنگ و از سوی دیگر عوامل فردی همانند انگیزش، صلاحیت و تمایل برای قبول ریسک در این زمینه ایفای نقش می نماید.

در جدول ذیل فهرستی از عوامل موثر بر خلاقیت مشخص می باشد:

عوامل فردی

عوامل سازمانی

شخصیت

سلسله مراتب

سن

اختیارات

صلاحیت

سبک مدیریت

انگیزش

اطلاعات و ارتباطات

استرس

محیط کار

تمایل به قبول ریسک

یکنواختی رویه ها

 به اعتقاد ما، سیستم مدیریت می تواند موجب بهبود نوآوری و خلاقیت در افراد، محصولات و فرایندها شود.

رویکرد ارزیابی مرکز جهانی برندهای نوآور سه عامل بالا را مورد بررسی قرار داده و به ارزشگذاری نوآوری مبادرت می ورزد. همچنین داوران ما مطابق با استانداردها و نظر سنجی از مشتریان واقعی محصول نقش اساسی در ارزیابی دارد.