logo

استانداردها

ما سازمان ها را در زمینه نوآوری آموزش و مشاوره می دهیم و ارزیابی می کنیم. رویکرد ما بر اساس استانداردها، راهنماها و نشریات ما می باشد که توسط هیئت علمی شامل ممیزان، داورانو اساتید دانشگاهها تدوین شده است.

مرکز جهانی برندهای نوآور الزاماتی را برای سیستم نوآوری مشخص نموده است و همچنین معیارهایی را برای اندازه گیری محصولات / خدمات نوآور تدوین نموده است جایی که سازمان ها می خواهند از طریق نوآوری رضایت مشتریان خود را افزایش دهند.

ما نشریات و استانداردهایی را به زبان انگلیسی برای شما فراهم نموده ایم که برای بهبود نوآوری به آن نیاز دارید.

تاریخ ویرایش

شماره

تیتر

ردیف

6/25/2003

GW2520-03

راهنمای محیط کار نوآور

1

7/18/2005

IS73-05

استاندارد سیستم مدیریت نوآوری

2

02/06/2009

IC21-09

معیارهای محصولات/خدمات نوآور

3

03/04/2004

IG5040-04

راهنمای مدیریت مالکیت فکری

4

11/18/2012

PDG767-12

راهنمای طراحی محصول

5

تمامی استاندارد های فوق توسط بهسان ترجمه گردیده است و تحت عنوان کتاب مجموعه استانداردها و راهنماهای مرکز جهانی برندهای نوآور موجود می باشد. هدف این استانداردها بهبود سازمان ها در جهت ایجاد نوآوری و خلاقیت می باشد که برای مدیران بسیار مفید است.