logo
ممیزی نوآوری

ممیزی نوآوری

زمانی که می خواهیم نوآوری را در سازمان خود بهبود دهیم به یک سیستم دقیق ارزیابی خلاقیت، چابکی و ظرفیت نوآوری نیاز داریم. ممیزی نوآوری یک تحلیل دقیق بر جنبه های مختلفی است که بر روی نوآوری سازمان اثرگذار است. خروجی این ممیزی باید ظرفیت نوآوری، روش ها، نقاط ضعف و قوت، عملکرد و موانع نوآوری را ارائه دهد.

نسبت به روند رشد صنعت در جهان پس از ممیزی های مختلفی در حوزه های مالی، کیفیت و ... ممیزی نوآوری مبحث جدیدی در بازرسی و ممیزی می باشد که در کنار مباحثی چون ممیزی IT و ریسک مطرح می گردد. ایجاد سیستمی برای ارزیابی نوآوری در سازمان می تواند تحلیل دقیقی برای سیستم کنونی سازمان و نشان دهنده راه آینده سازمان باشد.

ممیزی نوآوری یک راهکار برای شناسایی موانع و مشکلات استراتژیک سازمان و ارائه راهکار برای آن است. بر اساس تحقیقات اتحادیه IUI بررسی سیاست ها و استراتژی های نوآوری هر 12 ماه کافی می باشد اما ممیزی بر اساس محصول و یا در بخش دانش محور تعداد ممیزی بیشتری در سال نیاز است.

اتحادیه اختراعات و نوآوری های صنعتی برای ثبت نوآوری ها یک ممیزی بر اساس محصول درخواستی برای ثبت انجام می دهد. مواردی که در ممیزی نوآوری IUI بررسی خواهد شد به شرح زیر می باشد:

● بررسی محصول یا خدمات نوآور

● بررسی مدیریت ریسک سازمان و محصول نوآور

● بررسی سهم پرسنل در ایجاد خلاقیت

● بررسی مشارکت تامین کنندگان، مشتریان، محققان در ایجاد خلاقیت در سازمان

● بررسی سیستم های گزینش و آموزش نیروی انسانی و سیستم های انگیزشی و نظام پیشنهادات در سازمان

● بررسی میزان استفاده از منابع و جوامع علمی در فعالیت های سازمان

● بررسی فعالیت های تجاری سازی برای محصولات نوآورانه

● بررسی تاثیر محصول نوآور در فروش سازمان

● بررسی تاثیر محصول نوآور در میزان رضایت مشتریان

● بررسی تاثیرات تجاری فعالیت های نوآور در سازمان

● بررسی تاثیرات مالی محصول نوآور در سازمان